Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Občini Moravče za leto 2018