Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna za leto 2011