Sklep o stavbni pravici na zemljišču parc. št. 117/1 k.o. 1955 Moravče