Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 99/70 k.o. 1955 Moravče