Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Moravče