Sklep o sprejemu osnutka Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2013 – prva obravnava