Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Moravče