Sklep o sprejemu osnutka Pravilnika o oddaji nepremičnega premoženja Občine Moravče v najem – prva obravnava