Sklep o podaljšanju mandata predstavnika ustanoviteljev v Svetu JVIZ OŠ Roje