Sklep o sistemizaciji v OŠ Roje za šolsko leto 2012/2013