Sklep o sistemizaciji v Osnovni šoli Jurija Vege – Vrtec Vojke Napokoj za šolsko leto 2012/2013