Sklep o Obvezni razlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij