Sklep o Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Moravče za obdobje 1. 1. - 30. 6. 2012