Sklep o imenovanju predstavnika Občine Moravče v Svet JS RS za kulturne dejavnosti