Sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o OPN Občine Moravče – prva obravnava