Sklep o sprejemu Letnega programa športa za leto 2013